Predeo izuzetnih odlika
"Ade i odseci kod Slankamena"

Vlada republike Srbije 8. aprila 2021 godine donela je Uredbu o proglašenju predela izuzetnih odlika "Ade i odseci kod Slankamena" (Službeni glasnik RS broj 36/2021).
Studiju zaštite pripremio je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode kroz istraživački rad započet još 2015 godine.
Ade i odseci kod Slankamena, kao zaštićeno prirodno dobro I kategorije dato je na upravljanje udruženju Ekolespark iz Starog Slankamena.